Zpracování odpadů

Úprava a likvidace nebezpečných odpadů na dekontaminačních plochách

Pomáháme v oblasti technologií spojených s nápravou stavu životního prostředí. Nedílnou součástí snižování jeho zátěže v podobě antropogenních kontaminantů je rovněž kvalifikovaná depozice antropogenních kontaminantů v takovém stavu, kdy jejich škodlivý potenciál je snížen na nejnižší dosažitelné hodnoty.
 
Máme oprávnění podnikat v nakládání s nebezpečnými odpady, jsme rovněž oprávněnou osobou k příjmu nebezpečných odpadů. Vlastníme schválené bioremediační technologie, provozujeme vlastní dekontaminační plochy, kooperujeme na dekontaminačních plochách spolupracujících subjektů. Naši zkušení specialisté mohou pomoci s řešením teké vašich problémů.
 
Podmínkou úspěchu v oblasti bioremediací ex situ je také úzká kooperace s vlastními složkami společnosti, zejména s výzkumem a vývojem. Neustále inovujeme stávající technologie a hledáme netradiční řešení tak, abychom nabízeli to nejlepší, co je na trhu dostupné.

Severočeský kraj

areál společnosti CELIO a.s. v Litvínově
 
areál společnosti DIAMO, s.p. ve Stráži pod Ralskem

Severomoravský kraj

areál skládky COZ společnosti AWT Rekultivace a.s. v Ostravě

Zlínský kraj

areál společnosti Biosolid, s.r.o. ve Starém Městě
 
areál skládky Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. v Uherském Brodě

Východočeský kraj

areál skládky společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. v Českých Libchavách
 

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

V kooperaci s osobou pověřenou Ministerstvem životního prostředí České republiky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů posuzujeme možnosti vyloučení následujících nebezpečných vlastností:
 
HP 1 Výbušné
HP 2 Oxidující
HP 3 Hořlavé
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu
HP 14 Ekotoxický
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
 
V kooperaci s osobou pověřenou Ministerstvem zdravotnictví k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů posuzujeme možnosti vyloučení následujících nebezpečných vlastností:
 
HP 4 Dráždivě – dráždivé pro kůži a pro oči
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/ Toxicita při vdechnutí
HP 6 Akutní toxicita
HP 7 Karcinogenní
HP 8 Žíravé
HP 9 Infekční
HP 10 Toxické pro reprodukci
HP 11 Mutagenní
HP 13 Senzibilizující
 
Zajišťujeme také komplexní hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, na jehož konci je pak vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností nebo sdělení o tom, že daný odpad má jednu či více nebezpečných vlastností.
 
V nabídce máme rovněž odběry vzorků všech druhů odpadů. Naši zaměstnanci jsou držiteli certifikátu Manažer vzorkování odpadů (vzorkař odpadů) a absolventy kurzu „Školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“.
 
Na základě absolvování kurzu a získání osvědčení, jsou naši odborní zástupci oprávněni k vzorkování odpadu pro účely zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení, hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a další zkoušky pro dokladování kvality odpadu pro další nakládání s ním dle § 28 zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech v platném znění
Vlastní recyklační zařízení

Kompostování, zpracování a využíváni biologicky rozložitelných odpadů

V červenci 2011 jsme zahájili provoz Průmyslové kompostárny EPS – Nový Dvůr. Ke kompostování je využíváno nově vybudované víceúčelové zařízení (kompostárna, recyklační středisko, sklad fytomasy) v areálu bioplynové stanice EPS, Nový dvůr 1675, 686 04 Kunovice. Nakládání s odpady určenými ke kompostování je omezeno výhradně na výše uvedený prostor.
 
V průběhu jednoho roku lze provést maximálně 2 obměny materiálu určeného ke kompostování. Zařízení sestává ze tří betonových žlabů. Všechny plochy jsou železobetonové konstrukce, jsou vodohospodářsky zabezpečené a každý žlab má svoji samostatnou záchytnou jímku dešťových vod. Díky tomuto je možné provádět ve žlabech současně různé činnosti.
 
Podle množství přijímaných odpadů do zařízení je možné ke kompostování využívat i plochy vyhrazené pro recyklaci stavebních odpadů a skladování fytomasy. V opačném případě je také možné pro recyklaci stavebních odpadů případně pro skladování fytomasy využívat plochy vyhrazené ke kompostování.
 
Výstavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Využitelná plocha
2 000 m2
Maximální výška vrstvení materiálu
2,5 m.
Maximální roční kapacita zařízení
10 000 m3 – 7 500 t.

Recyklace stavebních odpadů

V červenci 2011 jsme zahájili provoz Recyklačního střediska stavebních odpadů EPS – Nový Dvůr v areálu bioplynové stanice EPS, Nový Dvůr 1675, 686 04 Kunovice. Odpady dováží do zařízení dodavatelé svými dopravními prostředky, popřípadě smluvní dopravce. Po zvážení přijímaných odpadů, které probíhá na digitální váze u vjezdu do areálu BPS, jsou odpady dočasně ukládány na zpevněné betonové plochy samostatně dle jednotlivých druhů. V případě potřeby jsou na tomto místě stavební inertní odpady upraveny drcením a dalším tříděním na recykláty. Vzniklé recykláty (odpady) jsou pak následně předávány dalším oprávněným osobám k využití příp. odstranění.
 
Podle množství přijímaných odpadů do zařízení je možné pro recyklaci stavebních odpadů využívat i plochy vyhrazené ke kompostování a skladování fytomasy.
 
Zařízení má okamžitou kapacitu 3 000 t a roční kapacitu 20 000 t.
 
Výstavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Bioplynová stanice

Od roku 2008 provozujeme bioplynovou stanici vybudovanou v letech 2006 – 2007, která je určena pro zpracování organických materiálů a odpadů metodou termofilní anaerobní digesce.
 
Jedná se o proces, kdy bez přístupu vzduchu dochází při určité teplotě pomocí specifických bakterií k rozkladu organické hmoty za současného vývinu bioplynu. Anaerobní fermentace probíhá ve fermentoru o objemu 4 000 m3. Teplota je zde trvale udržována na 55–57 °C ohřevem odpadním teplem z chladících okruhů kogenerační jednotky. Vznikající bioplyn je ve fermentoru shromažďován v plynojemu a využíván v kogenerační jednotce pro výrobu elektřiny a tepla.
 
V roce 2012 až 2013 prošla BPS částečnou modernizací, kdy byla k dosoušení plynu instalována technologie vymražování a zvýšila výkon výroby elektrické energie na stávajících 712 kWh.
EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Česká republika
IČ 262 95 059
DIČ CZ26295059
Zapsána u KS v Brně, v odd. C, vl. 42243
Datová schránka  r254eqs