Environmentální servis

Tradiční sanace kontaminovaných lokalit

Při sanacích kontaminovaných lokalit využíváme širokého spektra sanačních metod zahrnujících jak klasické, tak inovační technologie. Preferovanými technologiemi jsou potom sanační metody v uspořádání in situ, založené na bioremediaci, které mají nejmenší dopad na složky životního prostředí.
 
Při vážné a rozsáhlé kontaminaci s přítomností volné fáze v horninové matrix saturované i nesaturované zóny je volena metoda ex situ.
 
Máme rozsáhlé praktické zkušenosti se sanacemi životního prostředí pomocí tradičních metod na mnoha lokalitách průmyslových areálů, bývalých vojenských areálů, podniku BENZINA, CHEMOPETROL, MAGNETON, bývalých skládek Hluboče, Bukovany, Spaliště, Traplice, letiště Přerov.
 
Používáme tyto metody tradičních metod sanací:
 • sanační čerpání a čištění podzemních vod
 • promývání vodou
 • promývání povrchově aktivními látkami
 • venting
 • air spanging
 • podporovaná atenuace
 • odtěžba
 

Inovativní technologie sanace

Inovativní metody v poslední době hrají přední roli v nově řešených sanačních projektech. Je však nutno podotknout že inovativní metody často doplňují tzv. klasické metody, které za daných podmínek již nejsou natolik účinné, aby splnění cíle bylo ekonomicky únosné (například postupné snižování efektivity sanačního čerpání vlivem zpomalení desorpce polutantu z horninové matrix).
 
Inovace obnáší aplikaci nových intenzifikačních technologií či jejich vzájemnou synergickou kombinaci. S aplikací inovativních technologií má společnost EPS, s.r.o. velmi bohaté zkušenosti, patří mezi leadry v oboru sanačních remediací.
 
Mezi inovativní metody patří sanační zákroky založené především na chemickém, fyzikálně-chemickém, nebo biologickém odstraňování polutantu z horninového prostředí.
 
V rámci společnosti EPS, s.r.o.  se mezi inovativní metody, které jsou i nadále zdokonalovány, řadí:
 • aktivní bioremediace - bioaugmentace
 • in situ chemická oxidace (ISCO)
 • reaktivní dehalogenace (CIU)
 • in situ chemická redukce (nano FE)
 

Odstraňování ekologických havárií

Zabýváme se odstraňováním následků menších ekologických havárií zahrnující rychlý průzkum situace a následnou reakci pro zabránění vzniku dalších škod na složkách životního prostředí.
 
Nejčastější operace, které provádíme, se řadí instalace norných stěn a sorpčních materiálů na malých vodních tocích, likvidace lokálních úniků kapalin do horninového prostředí – zajištění sorbenty, odtěžení kontaminovaných zemin, případně sanační čerpání podzemních vod z výkopů, studní apod.
 
Každá ekologická havárie je ve své podstatě jedinečná a neopakovatelná událost, přičemž při řešení těchto situací je nutná koordinace zásahu, rychlost a správnost postupu sanačních prací a v neposlední řadě konzultace situace a z ní vyplývajících rizik s odborníky – chemikem, hydrogeologem či ekologem.

Studie proveditelnosti

V případě závažného znečištění většího rozsahu, na lokalitách s komplikovanými podmínkami nebo s komplexním znečištěním, na analýzu rizik navazujeme zpracováním technicko - ekonomické studie, která porovnává navržené varianty provedení nápravného opatření a hodnotí je na základě technických (proveditelnost), finančních (nákladovost) a socio-ekonomických kritérií (legislativní aspekty, omezení využitelnosti území, bezpečnosti práce, apod.). Výstupem je výběr optimálního technického řešení, které za přijatelných nákladů přinese akceptovatelný výsledek.
Studie proveditelnosti je velmi vhodný prostředek pro rozhodování o výběru optimální sanační metody / technologie či jejich kombinace.
 
Realizovali jsme nespočet studií, například Sanace skládky Spaliště, Mostecká pánev - otázka čištění důlních vod, Sanace skládky Hluboče, Sanace průmyslového areálu VISTEON a další.

Konzultace a poradenství

Naši zaměstnanci jsou specialisté v oborech hydrogeologie, inženýrské geologie, geochemie, anorganické a organické chemie, mikrobiologie aj. technických oborů s rozsáhlou a rozmanitou praxí.
 
Tento pestrý a dynamický kolektiv odborníků je tak schopen zákazníkovi poskytovat komplexní poradenství a konzultační služby v oboru kontaminační geologie, rozebírající řešenou problematiku z pohledu vlivu řešení situace na jednotlivé složky životního prostředí ze širokého spektra pohledů.
 
Možnosti navrhovaných řešení jsou potom konfrontovány se zkušenostmi z obdobných případů – reálné zkušenosti, případně zahraničních studií a publikovaných výsledků – rešeršní služby.

Supervize

Supervize je využívána jako kvalifikovaná a nezávislá kontrola realizace náročných sanačních projektů, rekultivačních prací, apod. Cílem je zejména zajištění účelného vynakládání finančních prostředků investora, dodržení kvalitativních parametrů díla, dodržení postupů dle schváleného projektu prací a splnění požadavku relevantních legislativních a technických norem.
 
Se supervizemi máme bohaté zkušenosti, zejména při zpracování analýzy rizika, provádění sanačních opatření a při výstavbě a stavební činnosti.
 
Expertní dohled provádíme nad soubory akcí ve velkých průmyslových areálech i na jednotlivých lokalitách. Jde o velmi odpovědnou a odbornou činnost. Také zde máme bohaté zkušenosti s odborným geologickým dozorem na Slovensku.
 
Namátkou zmiňme realizované supervize na lokalitách:
 • mnohé analýzy rizik průmyslových areálů (ISH Olomouc, HARFA Praha, KOMAS Opava, VISTEON Hluk)
 • mnohé sanace po Sovětské armádě (Neředín, Kozí hřbety aj.)
 • lokality v rámci zahlazování po hornické činnosti (LOM Ležáky – výstavba PTS, KOHINOOR)
 • sanace v SK (SA v Nemšové, v Novém Meste nad Váhom, CARGO v Bánovích n. B.)
Ekologický servis

Ekologický audit, ekologická újma

Nabízíme zpracování ekologických auditů. Jedná se o primární screening znečištění daného areálu z hlediska všech složek ŽP (zeminy, stavební konstrukce, odpady, vody, ovzduší). Cílem auditu je posouzení souladu činnosti firmy či podniku s požadavky obecně závazných předpisů, normativů a metodik na úseku ochrany životního prostředí. Takto získané kompletní informace o historickém a zejména aktuálním stavu konkrétního podniku slouží k následnému rozhodování o potřebě provedení podrobnějšího průzkumu, zpracování analýzy rizika, případně o vyloučení těchto prací.
 
Dne 17. 8. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Jedná se o objektivní odpovědnost provozovatelů vybraných provozních činností rizikových pro lidské zdraví nebo životní prostředí jako např. velké průmyslové podniky, skládky či spalovny odpadů, vypouštění odpadních vod, nakládání s chemickými látkami apod. Společnost EPS, s.r.o. je připravena tuto újmu monitorovat, a pomoci tak provozovatelům s naplněním jejich legislativních potřeb.
 
S realizací těchto prací máme zkušenosti z mnoha různých lokalit jako např. průmyslové podniky či bývalé vojenské areály.

Průzkumy a monitoring znečištění

Na základě výsledků průzkumných prací navrhneme pro vaši lokalitu vhodný postup nápravných opatření. Pro jejich řízení provádíme průběžný monitoring stavu lokality – od prostých záměrů hladin a nivelace, přes měření průtoků, hydrochemických parametrů až po terénní či laboratorní chemické analýzy. Dle výsledku analýzy získaných časových řad pak řídíme provádění nápravných opatření tak, aby cíle bylo dosaženo rychleji a s menšími finančními náklady.
Ať už na pro naše zákazníky řešíme znečištění životního prostředí, hydrogeologický režim lokality, geotechnické problémy, či geochemické procesy, vždy vycházíme z dostatečně podrobného průzkumu lokality.
 
Ačkoliv je každá lokalita jedinečná, lze pestrou paletu průzkumných prací stručně shrnout následovně:
 • rešerše archivních podkladů a odborné literatury a zevrubná terénní prohlídka lokality
 • hloubení sond a vrtů
 • atmogeochemický průzkum - detekce kontaminantů v půdním vzduchu odběry vzorku zemin, hornin, sedimentůnádrží, stream sedimentů, stavebních konstrukcí
 • odběry vzorků podzemních, povrchových a odpadních vod
 
Zmiňme některé z mnoha lokalit, kde jsme prováděli průzkumné práce či monitoring: lokality Českých Drah, lokality po bývalé Sovětské Armádě, areál býv. podniku CHEMOPETROL Litvínov, okolí jezera Most, Ostramo.

Odborná vyjádření, posudky, HG vyjádření

Zpracováváme odborná vyjádření v oborech geologie, hydrogeologie, sanační geologie (tzv. „vyjádření osoby odborně způsobilé“ ve smyslu legislativy). Poskytujeme odbornou podporu zejména v oblastech bioremediačních technologií, nakládání s odpady, studií proveditelnosti, provozních a havarijních řádů, provádění vrtů a studní, autorizované projekce vodohospodářských staveb.
 
Pokud hledáte odpovědi na jakékoliv další otázky ze spektra oborů geologie životního prostředí - neváhejte se obrátit na široký tým našich specialistů.

Analýza rizika

Analýza rizika je komplexní legislativně zakotvený dokument, jehož cílem je zhodnocení míry a bilance znečištění jednotlivých složek životního prostředí a z něj plynoucích zdravotních či ekologických rizik. Lokalita je probádána rešerší historických pramenů, zejm. výsledků historických průzkumných prací, a dle potřeby i cíleným doprůzkumem. Analýzou získaných dat jsou za vydatného přispění statistických metod a nástrojů numerického modelování určena ekologická a zdravotní rizika pro množinu scénářů platných pro danou lokalitu. Odtud jsou odvozeny nejvyšší přípustné limity znečištění doprovázené návrhem příslušných nápravných opatření. Zpracujeme analýzy rizika také na lokalitě vašeho zájmu.
 
Bohaté zkušenosti máme také se zpracováním analýz rizika dle příslušné Směrnice ve Slovenské republice, která se významně liší od zpracování analýzy rizika v České republice dle Metodického pokynu MŽP ČR. Disponujeme potřebnými českými i slovenskými  odbornými způsobilostmi.
 
Vybrané reference:
 • Litvínov, areál býv. podniku Chemopetrol
 • mnohé lokality býv. Podniku BENZINA
 • TATRA Kopřivnice, ACTHERM Chomutov, Javorník
 • lokality po Sovětské armádě
 • bývalé skládky (Traplice, Olšávka, Boršice, Ořechov, Huštěnovický potok)
 • SK: Budmerice, Bošany
EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Česká republika
IČ 262 95 059
DIČ CZ26295059
Zapsána u KS v Brně, v odd. C, vl. 42243
Datová schránka  r254eqs