EcaFlow je elektroanalytický přístroj, který využívá na galvanostatickou rozpouštěcí chronopotenciometrii (GRC). Metoda je založená na kvantitativní redoxní přeměně analytu konstantním proudem. V první části měření dochází k elektrochemickému nahromadění analytu na elektrodě, přičemž vyloučená forma může přestavovat čistý kov, amalgám kovu, nebo málo rozpustnou sloučeninu stanovovaného prvku. V dalším kroku se analyt rozpouští za konstantního proudu a sleduje se změna potenciálu elektrody v čase. Měřením se tedy určí doba rozpouštění, který je úměrný koncentraci analytu v analyzovaném vzorku. Poloha píku závisí na charakteru použitého elektrolytu a na rozpouštěcím proudu, plocha píku představuje chronopotenciometrický přechodový čas, z kterého se určuje koncentrace analytu.
Pro měření je nutné používat čisté chemikálie a měření kontrolovat pomocí slepých vzorků. EcaFlow umožňuje stanovit několik analytů v jednom kroku a má poměrně vysokou citlivost. Dalšími nespornou výhodou je univerzálnost přístroje. Pro změnu metody stačí pouze vyměnit měřící elektrodu v pracovní cele. Jeho uplatnění v praxi je velmi široké. Zejména jde o stopové analýzy (v řádu 10–1000 µg/l). Lze stanovovat kovy v různých pevných matricích a vodách, sulfidy a halogeny ve vodách, ethanol v nápojích, fosforečnany, dusičnany, kyseliny, amoniak…

 

English version